Praca

Praca

Podinspektor/Inspektor ds. technicznych / nabór na stanowisko

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902), oraz Zarządzeniem Nr 3/2009 Dyrektora Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach.

Dyrektor Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach
32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 24

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor/Inspektor ds. technicznych
Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach
w pełnym wymiarze czasu pracy

1. Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie,
pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
wykształcenie wyższe techniczne,
staż pracy – minimum 1 rok, 
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy – prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, ustawy – prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego,
preferowane wykształcenie wyższe techniczne o kierunkach inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska,
umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
biegła obsługa komputera, pakietu Office,
obowiązkowość, dokładność, systematyczność,
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych,
posiadanie prawo jazdy kat. B,
dodatkowym atutem będzie posiadanie własnego samochodu.

3. Planowany zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Wydawanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, opiniowanie i uzgadnianie opracowań projektowych.
2. Przygotowywanie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
3. Przygotowywanie umów zleceń z firmami współpracującymi z zakładem. 
4. Nadzór nad prowadzeniem kartoteki napraw gwarancyjnych posiadanego sprzętu.
5. Rozliczanie kart drogowych, pracy sprzętu oraz zużycia paliwa.
6. Współpraca z PSSE w Krakowie w zakresie harmonogramu poboru próbek. 
7. Sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym oraz wydatków strukturalnych we własnym zakresie.
8. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, opłat za korzystanie ze środowiska, gospodarki odpadami oraz wydatków strukturalnych.
9. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych. 
10. Bieżące zaopatrzenie w materiały biurowe, odzież roboczą pracowników. 
11. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą wymianą wodomierzy, zamawianiem i rozliczaniem zużytych części.
12. Obsługa e-PUAP, BIP, poczty elektronicznej zakładu, strony internetowej.

4. Warunki pracy na stanowisku:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony,
wymiar czasu pracy: 1 etat,
miejsce pracy: Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach,
planowany czas pracy: 8 godzin dziennie (od godziny: 9.00 do 17.00 – poniedziałek, od godziny 8. 00 do 16.00 – od wtorku do piątku),
wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania,
rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze oraz praca w terenie wymagająca dużego stopnia samodzielności, możliwość uczestniczenia w szkoleniach, praca w terenie w zakresie realizowanych zadań.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu czerwcu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (curriculum vitae),
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e) kopia dowodu osobistego,
f) kwestionariusz osobowy,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),
h) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów naboru, 
k) kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 24 lub pocztą na adres zakładu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. technicznych w terminie do dnia 21.07.2017 r.
Aplikacje, które wpłyną do zakładu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów – nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach oraz na tablicy informacyjnej w Zakładzie Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP.

9. Inne informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 3895023 lub droga elektroniczną pisząc na adres: biuro@zwgjerzmanowice.pl.


Marcin Synowiec
Dyrektor Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach
Jerzmanowice, dnia 6 lipiec 2017 r.